ترکیب ها

سایر رنگها

پارچه نینا 43101

ترکیه

3گل 4گل,کمبین,راه راه,ساده ساتن

بله

خیر

ساتن کوبلن

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

تولید ترکیه
نوع طرح 3گل 4گل، کمبین، راه راه، ساده ساتن
قابل شست وشو بله
ضد لک خیر
جنس ساتن کوبلن
ترکیب های دیگر این محصول
رنگ های دیگر این محصول